Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA THIS IS ME APLIKACIJE (DALJE U TEKSTU: TIM APLIKACIJA)

1. OPĆE ODREDBE

1.1 Ovim općim uvjetima (dalje u tekstu: Opći uvjeti) korištenja THIS IS ME aplikacije (dalje u tekstu: TIM aplikacija) uređuju se uvjeti pod kojim MIM MEDIA d.o.o., OIB: 49555134130, Zagrebačka cesta 177, Zagreb (dalje u tekstu: Mim Media) dozvoljava i omogućava korisnicima i trećim osobama korištenje TIM aplikacije. TIM aplikacija je sustav osobnog predstavljanja korisnika trećim osobama i komuniciranja s tim trećim osobama putem web aplikacije dostupne na Internet stranici: https://this-is-me.online i NFC uređaja. Korisnik je punoljetna i poslovno sposobna fizička ili pravna osobe koja ostvari pravo na korištenje TIM aplikacije temeljem ovih Općih uvjeta. Korisnik je osoba koja svoje osobne podatke dobrovoljno da na obradu TIM aplikaciji (dalje u tekstu: Korisnik) a radi korištenja usluga koje nudi TIM aplikaciju, i koju obradu osobnih podataka Korisnik u bilo koje vrijeme može opozvati, čime gubi pravo na korištenje usluga TIM aplikacije. Treće osobe su osobe koje imaju pristup osobnim podacima Korisnika uz odobrenje Korisnika putem NFC uređaja. (dalje u tekstu: Treće osobe). Svi podaci pojedinog Korisnika pohranjeni na TIM aplikaciju ili dostupni putem TIM aplikacije nazivaju se Korisnički račun (dalje u tekstu: Korisnički račun). Podaci s Korisničkog računa su dostupni trećim osobama putem NFC uređaja.

1.2 TIM aplikacija je primjenjiv računalni program koji je namijenjen za korištenje Korisnicima koje imaju mobilne telefone ili druge uređaje podobne za njegovu instalaciju. Trećim osobama su podaci s Korisničkog računa Korisnika dostupni putem NFC uređaja koji može biti smješten u bilo koji proizvod.

1.3 Nositelj svih prava na TIM aplikaciji je Mim Media te Mim Media zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, opozvati Korisnicima ili trećim osobama pravo na korištenje TIM aplikacije.

1.4 Mim Media zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti TIM aplikaciju i opozvati Korisnicima ili trećim sobama pravo na korištenje TIM aplikacije, kao i izmijeniti opseg, način i vrstu usluga koje TIM aplikacija pruža Korisniku ili trećoj osobi.

1.5 Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na korištenje TIM aplikacije dostavljaju se Mim Medii na adresu elektroničke info@this-is-me.online

1.6 Mim Media će na prigovore koji su vezani uz korištenje TIM aplikacije odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i prijedloge obvezuje odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana primitka.

1.7 Sva komunikacija prema i od strane Mim Medie odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, neovisno o izboru jezika za korištenje TIM aplikacije.

2. ODOBRENJE KORIŠTENJA TIM APLIKACIJE

2.1 TIM aplikacija namijenjena je instalaciji na mobilnim telefonima ili drugim uređajima koji podržavaju njezinu instalaciju te je dostupna na Internet stranici: https://this-is-me.online

2.2 Svaka osoba može pristupiti TIM aplikaciji, dok zahtjev za odobrenje prava na korištenje TIM aplikacije, odnosno, zahtjev za registraciju može podnijeti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba koja može dokazati svoju registraciju u registru pravnih osoba. Prihvatom zahtjeva, odnosno, registracijom od strane Mim Medie, ta osoba se smatra Korisnikom u smislu odredbi Općih uvjeta. Za slučaj da Mim Media posumnja da su Korisnik ili treća osoba dali Mim Medii lažne podatke nužne za odobrenje prava na korištenje TIM aplikacije, Mim Media će postupiti po odredbama 1.3. i 1.4. Općih uvjeta te Mim Media ne snosi nikakvu odgovornost nastalih uporabom tih i takvih lažnih podataka niti prema Korisniku niti prema trećoj osobi niti prema bilo kojoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

2.3 Zahtjev za odobrenje prava na korištenje TIM aplikacije (dalje u tekstu: TIM Pristupnica) dostupan je u TIM aplikaciji, a stavlja se prijavom adrese elektronske pošte podnositelja zahtjeva u TIM aplikaciji i formiranjem lozinke podnositelja zahtjeva za pristup Korisničkom računu podnositelja zahtjeva. Nakon što adresa elektronske pošte i lozinka podnositelja budu odobreni u TIM aplikaciji podnositelj zahtjeva se smatra Korisnikom te je time okončan postupak registracije u TIM aplikaciji Korisnika i Korisnik je istim prihvatio Opće uvijete. Svaka TIM Pristupnica pridružena je jednoj adresi elektronske pošte. Po registraciji, na svom Korisničkom računu Korisnik unosi podatke NFC uređaja kojem odobrava pristup svom Korisničkom računu te na Korisnički račun Korisnik pohranjuje osobne ili poslovne podatke dostupne trećim osobama putem NFC uređaja.

2.4 Svaki podnositelj zahtjeva ili Korisnik su dužni istinito i potpuno ispuniti sve podatke na Korisničkom računu. Podnositelj zahtjeva, odnosno, Korisnik je odgovoran za točnost i istinitost podataka s Korisničkog računa te Mim Media ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka, te za nastupile posljedice zbog takvog postupanja podnositelja zahtjeva ili Korisnika. Za slučaj upotrebe lažnih podataka Mim Media će postupiti po odredbama 1.3. i 1.4. Općih uvjeta te Mim Media ne snosi nikakvu odgovornost nastalih uporabom tih i takvih lažnih podataka niti prema Korisniku niti prema trećoj osobi niti prema bilo kojoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

2.5 Prije registracije u TIM aplikaciji, podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik su dužni proučiti ove Opće uvjete i s njima se suglasiti. Ukoliko Podnositelj nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu biti odobreno pravo na korištenje TIM aplikacije.

3. OBVEZE KORISNIKA TIM APLIKACIJE

3.1 Prava korisnika na upotrebu TIM aplikacije nisu prenosiva i smije ju koristiti samo osoba koja je na TIM Pristupnici označena kao korisnik prava TIM aplikacije.

3.2 Osoba iz čl. 3.1 ovih Općih uvjeta dužna je pravo na korištenje TIM aplikacije koja joj je odobrena poštivati i onemogućiti zlouporabu prava njezinog korištenje neovlaštenoj osobi te je dužna bez odgode prijaviti zamjenu, gubitak kao i otuđenje mobilnog telefona ili drugog uređaja na kojem je instalirana TIM aplikacija na adresu elektroničke pošte info@this-is-me.online

3.3 U slučaju prijave zlouporabe, gubitka ili zamjene mobilnog telefona ili drugog uređaja na kojem je instalirana TIM aplikacija, Mim Media će blokirati taj korisnički račun i na adresu elektroničke pošte Korisnika navedenoj u TIM Pristupnici dostaviti podatke potrebe za formiranje nove lozinke za pristup Korisničkom računu.

4. OTKAZ TIM APLIKACIJE

4.1 Korisnik se može odreći prava na korištenje TIM aplikacije označavanjem na za to predviđeno polje u TIM aplikaciji, čime prestaju biti ispunjeni uvjeti za pravo na korištenje TIM aplikacije.

4.2 U slučaju sumnje da se TIM aplikacija koristi protivno ovim Općim uvjetima ili zlouporabom zakonom zajamčenih prava Mim Medie, Mim Media može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave opozvati pravo na njezino korištenje, o čemu će dostaviti obavijest na adresu elektroničke pošte Korisnika naznačeno u TIM pristupnici.

4.3 Mim Media samoinicijativno će opozvati pravo Korisniku na korištenje TIM aplikacije ako u roku od 2 mjeseca od dospijeća obveze plaćanja naknade za korištenje TIM aplikacije ne plati naknadu za uporabu TIM aplikacije. Pravne posljedice opoziva prava nastupaju prvog dana koji slijedi protek roka od dva mjeseca računajući od dana dospijeća obveze plaćanja naknade za korištenje TIM aplikacije, kada se gasi i Korisnički račun Korisnika na TIM aplikaciji.

4.4 Ukoliko Mim Media zaprimi opoziv suglasnosti na korištenje osobnih podataka na TIM Pristupnici označenih kao obvezni jer su nužni za odobrenje prava na korištenje TIM Aplikacije, takav opoziv suglasnosti će se smatrati odricanjem od prava na korištenje TIM aplikacije. Pravne posljedice odricanja od prava nastupaju danom primitka pisane izjave o opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka.

4.5. Ukoliko Mim Media odluči iskoristiti svoje pravo iz čl. 1.3 ili 1.4 Općih uvjeta može izjavom porukom dostavljenom elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte Korisnika navedenoj u TIM pristupnici, izjaviti u cijelosti ili djelomično opoziv prava na korištenje TIM aplikacije.

5. OSOBNI PODACI

5.1 Korisnički račun sadrži osobne podatke Korisnika koje je Korisnik dobrovoljno pohranio na TIM aplikaciju i isključivo je Korisnik ovlašten dopuštati trećim osobama pristup svojim osobnim podacima putem NFC uređaja. Mim Media osobne podatke Korisnika obrađuje isključivo u svrhu pružanja ugovorene usluge Korisniku na TIM aplikaciji.

5.2 Registracijom Korisnik daje izričitu suglasnost Mim Mediji da može njegove osobne podatke obrađivati u svrhu pružanja usluge dostupne putem TIM aplikacije.

5.3 Korisnik može na TIM Pristupnici dati suglasnost Mim Medii da njegove osobne podatke može obrađivati i u marketinške svrhe, odnosno u svrhe dostave promotivnih i informativnih materijala Mim Medie i trećih osoba sve do pisanog opoziva te suglasnosti koja se dostavlja u pismenom obliku na elektroničku adresu Mim Medie koja glasi: info@this-is-me.online

5.4 Mim Media će osobne podatke koristiti isključivo u svrhe u koje su prikupljeni te će ih brisati u roku od godine dana od dana nastupanja pravnih posljedica opoziva prava na korištenje TIM aplikacije ili gubitka prava ili zabrane uporabe TIM aplikacije temeljem Općih uvjeta.

5.5 Korisnik je dužan bez odgode obavijestiti Mim Mediu o promjeni svakog osobnog podatka koji je kao obvezan podatak naveden na TIM Pristupnici i sukladno čl. 1.4 Općih uvjeta. Mim Media ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja Korisniku nastane zbog neispunjenja ove obveze.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1 Za odobrenje prava na korištenje TIM aplikacije prvu godinu uporabe ne plaća se naknada, a svaku slijedeću godinu naknada se plaća prema cjeniku usluga objavljenom na TIM aplikaciji.

6.2 Mim Media zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete s ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijest objaviti na TIM aplikaciji.

6.3 Prvim korištenjem TIM aplikacije nakon izmjene ovih Općih uvjeta, Korisnik pristaje na tako izmijenjene Opće uvjete, odnosno nove opće uvjete koji se primjenjuju na postojeće korisnike TIM aplikacije.